วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552

โปรแกรม ระบบ SAP คืออะไร

โปรแกรม ระบบ SAP คืออะไร

SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing") A company from Germany that sells the leading suite of client-server business software. The US branch is called SAP America.

SAP is a real-time and integrated software that can control all of business jobs to do in the corrected and perfect ways.

SAP คือ โปรแกรมที่ช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจได้ และผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถานะของบริษัทได้

ใน SAP เองมี Modules หลายๆ Modules ที่มีหน้าที่ทำงานแตกต่างกัน แต่สอดประสานกัน ในแต่ละ Modules จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกัน ถึงกัน โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนในแต่ละ Modules และ มีการพัฒนาขึ้นมาในลักษณะของ Based on Best Practice in Industry

กล่าวโดยสรุป SAP (System Application products) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) ของประเทศเยอรมันที่ใช้ควบคุมดูแลทุกสายงานของบริษัท

Application Module หลักๆในระบบ SAP

 • FI Financial Accounting หรือโมดูลทางด้านบัญชีการเงิน
 • CO Controlling หรือโมดูลทางด้านบัญชีจัดการหรือบัญชีบริหาร
 • AM Fixed Assets Management หรือโมดูลทางด้านการจัดกาสินทรัพย์ถาวร
 • SD Sale & Distributions หรือโมดูลทางด้านขายและการกระจายสินค้า
 • MM Material Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการวัตถุดิบ
 • PP Production Planning หรือโมดูลทางด้านการวางแผนการผลิต
 • QM Quality Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการด้านคุณภาพ
 • PM Plant Maintenance หรือโมดูลทางด้านการซ่อมบำรุงโรงงาน
 • HR Human Resource หรือโมดูลทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • TR Treasury หรือโมดูลทางด้านการบริหารการเงิน
 • WF Workflow หรือโมดูลทางด้าน Flow ของกระบวนการทำงาน
 • IS Industry Solutions คือส่วนระบบงานธุรกิจเฉพาะ โดยที่ไม่ใช่โมดูลมาตร
 • Project Systems - PS
 • System Management - BASIS
 • Advanced Business Application Programming - ABAP
 • Business Information Warehousing - BIW
 • Customer Relationship Management - CRM
 • Advanced Planner Optimizer - APO
 • Product Lifecycle Management - PLM
Credite by : http://mfatix.com/home/node/43

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น